sobota, 21 marca 2015

Zaimki i przmiotniki nieokreślone (pronombres y adjetivos indefinidos)

ZAIMKI I PRZYMIOTNIKI NIEOKREŚLONE

 Formy:


algún/alguno (jakiś)
alguna (jakaś)
algunos (jacyś)
alguien (ktoś)
algo (coś)
ningún/ninguno (żaden)
ninguna (żadna)
ningunos (żadni)
nadie (nikt)
nada (nic)


Zaimki i przyimki nieokreślone służą do tego by mówić o istnieniu lub nieistnieniu, obecności lub nieobecności osób i rzeczy.

Z punktu widzenia ich funkcji możemy je podzielić na trzy grupy:

1. Te które dotyczą jedynie osób i występują bez rzeczownika:
alguien- ktoś: Alguien está en tu casa. Ktoś jest w twoim domu.
nadie- nikt: Aquí no hay nadie. Tutaj nie ma nikogo.

2. Zaimki i przymiotniki które dotyczą osób i rzeczy:
alguno/algún- jakiś (algún używamy bezpośrednio przed rzeczownikiem a alguno gdy w zdaniu nie pojawia się rzeczownik do którego odwołuje się zaimek o którym mówimy):

¿Tienes algún cuaderno? Czy masz jakiś zeszyt?
Sí, tengo alguno. (Sí, tengo algún cuaderno.) Tak, mam jakiś. (Tak, mam jakiś zeszyt).

ninguno/ningún
No tengo ningún libro. Nie mam żadnej książki.
No tengo ninguno. Nie mam żadnej.

Zauważcie że formy te dostosowują się do rodzaju i liczby rzeczownika: (alguno/alguna/algunos/algunas), ale tylko pojedyncza forma męska zmienia się w zależności od tego czy rzeczownik pojawia się w zdaniu, czy nie:
Alguno ale algún coche.
Ninguno ale ningún coche.

W formach mnogich i żeńskich nie dochodzi do skrócenia formy przed rzeczownikiem:
alguna i alguna ventana.
ningunos i ningunos soldados.

3. Zaimki odnoszące się jedynie do rzeczy, nie towarzyszy im rzeczownik:
algo- coś 
algo de- coś o, lub coś z ¿Sabes algo de Juan? Wiesz coś o Juanie?
nada- nic
nada de- nic o, nic z: No sé nada de Juan. Nie wiem nic o Juanie.

Ćwiczenie I:
Uzupełnij zdania formami: algún, alguna, algunos, ningún:

¿Tienes ………………….. libro para mí?
………………………….. ejercicio está bien. Tienes que hacer todo de nuevo.
…………………………… coches que aparcan en esta calle son muy viejos.
…………………….……. mujer necesita ayuda.

Ćwiczenie II:
Wstaw: alguien, algo, nadie, nada:

¿Sabes ……………… de Miguel?
………………………… pregunta por tu hermana.
En la casa no hay …………………….. . Esto es muy extraño.
No haces ………………….. en tu habitación. ¡Límpiala!

Odpowiedzi:
Ćwiczenie I: algún, ningún, algunos, alguna.

Ćwiczenie II: algo, alguien, nadie, nada.