piątek, 16 maja 2014

Gerundio: zastosowanie i ćwiczenia

ZASTOSOWANIE


Gerundio to forma czasownika odpowiadająca angielskiej formie gerund i tak samo jak jej angielski odpowiednik stosowana jest:

1. Aby mówić o czynnościach które dzieją się w chwili mówienia. W tym przypadku oprócz gerundio potrzebujemy czasownika estar:

Estamos hablando. Rozmawiamy (w tej chwili).
Pedro está bebiendo. Pedro pije (w tej chwili).
Zauważ że forma gerundio jest nieodmienna, identyczna dla wszystkich osób. Odmieniamy jedynie czasownik estar:

Estoy hablando rozmawiam
Estás hablando rozmawiasz
Está hablando rozmawia
Estamos hablando rozmawiamy
Estáis hablando rozmawiacie
Están hablando rozmawiają

2. Gerundio używamy również w funkcji odpowiadającej polskiemu imiesłowowi czynnemu:

Viviendo en Nueva York tienes oportunidad de encontrar a  estrellas del cine.
Mieszkając w Nowym Jorku masz szansę spotkać gwiazdy kina.

3 . Gerundio poprzedzone czasownikiem seguir mówi o kontynuacji czynności rozpoczętej wcześniej:

Seguimos hablando con Javier. Nadal rozmawiamy z Javierem.
Sigo trabajando. Nadal pracuję.
¿Sigues leyendo el libro? Czy nadal czytasz książkę?
Siguen estudiando para el examen. Wciąż się uczą do egzaminu.

4 . Gerundio może też wyrażać czynność która niekoniecznie dzieje się w chwili obecnej ale nas irytuje:
Marisol siempre está mintiendo. Marisol zawsze kłamie.

JAK STWORZYĆ?


Aby stworzyć formę gerundio musimy od czasownika zakończonego na AR odjąć tę właśnie końcówkę i dodać –ando:
andarandando
tirartirando
pagarpagando

W przypadku czasowników których bezokoliczniki zakończone są na -er lub -ir, również pozbywamy się właśnie tych dwuliterowych końcówek zastępując je końcówką –iendo:
beberbebiendo
comercomiendo
vivirviviendo

Jest kilka czasowników które mają nieregularną formę gerundio,.

e→i
decirdiciendo
mentirmintiendo
pedirpidiendo
repetirrepitiendo
sentirsintiendo
vestir  → vistiendo

o→u

dormirdurmiendo
morirmuriendo

i→y (nieregularność tą będą miały wszystkie czasowniki w bezokoliczniku kończące się na –aer lub -uir)

caercayendo
construirconstruyendo
destruirdestruyendo
iryendo
leerleyendo
traertrayendo


ĆWICZENIA


1 . Wstaw formy gerundio:

Decir
poner
comer
cenar
dar
ser
disfrutar
estudiar

2 . Wstaw estar + gerundio w zdania:
Manuela ………………………………………………… (hablar) por teléono.
Pablo ……………………………………………….. (pescar).
Mario y Jaime …………………………………………. (jugar) al. fútbol.
Mis padres ……………………………………………. (usar) el ordenador.
Su hermana ………………………………………….. (correr).
¿Qué ………………………………………………. (hacer, tú)?

ODPOWIEDZI


1 . diciendo, poniendo, comiendo, cenando, dando, siendo, disfrutando, estudiando
2 . está hablando; está pescando; están jugando; están usando; está corriendo; estás haciendo


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz