poniedziałek, 9 grudnia 2013

Muy i mucho (A1)

Rozróżnienie zastosowania muy i mucho jest proste.

Muy używamy przed przymiotnikami lub przysłówkami:

Alberto es muy trabajador. Alberto jest bardzo pracowity.
Estas clases son muy interesantes. Te zajęcia są bardzo interesujące.

Mucho używamy przed rzeczownikiem, wtedy też dostosuje się do rzeczownika pod względem liczby i rodzaju:

Mucho tiempo. Dużo czasu.
Muchos coches. Dużo samochodów.
Mucha paciencia. Dużo cierpliwości.
Muchas cervezas. Dużo piw.

Mucho używamy również po czasowniku:

Trabajamos mucho. Dużo pracujemy.
Miguel estudia mucho. Miguel dużo się uczy.


Ćwiczenia


Ćwiczenie 1
Uzupełnij zdania muy lub mucho:

a. El coche de Pablo es ......................... viejo.
b. Necesito comprar ....................... botellas de vino para la fiesta.
c. Te quiero .......................
d. En Madrid llueve .......................
e. Eva es .................... guapa.
f. Sus padres viven ....................... lejos.
g. Tengo ..................... sed.
h. Roberto tiene ....................... hermanas.

Odpowiedzi:


a. muy; b. muchas; c. mucho; d. mucho; e. muy, f. muy; g. mucha; h. muchas. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz