sobota, 4 stycznia 2014

Pretérito indefinido- zastosowanie, czasowniki nieregularne, ćwiczenia

Pretérito indefinido jest jednym z czasów przeszłych trybu oznajmującego. Jego poznanie jest właściwie niezbędne aby bez problemów móc przekazać informacje związane z przeszłością.

Zastosowanie

Czasu tego używamy aby:

Powiedzieć o czynności zakończonej która wydarzyła się w okresie czasu który również jast zakończony:
Ayer hablé con Javier. Wczoraj rozmawiałem z Javierem.
En 1998 murió su abuela. W 1998 roku zmarła jego babcia.

Możemy mówić o krótkiej jednorazowej czynności, czynności rozciągniętej w czasie lub dokonanej kilkukrotnie:
Vino y apagó la luz. Przyszedł i zgasił światło.
La fiesta duró diez horas. Impreza trwała dziesięć godzin.
En 2013 comí seis veces en este restaurante. W 2013 jadłem sześć razy w tej restauracji.
Czasu indefinido używamy mówiąc o czynności powtarzającej się w przeszłości tylko wtedy gdy w zdaniu informują o tym inne słowa (np. muchas veces, cinco veces).

Dzięki pretérito indefinido wyrażamy również stan nieaktualny w momencie mówienia:
La vida de María fue muy triste. Życie Marii było bardzo smutne.
En esta casa vivió Miguel de Cervantes. W tym domu mieszkał Cervantes.
Za pomocą tego czasu NIE MÓWIMY o czynnościach zwyczajowych z przeszłości, to już jest zadanie czasu pretérito imperfecto.

Okolicznikami czasu najczęściej używanymi wraz z pretérito indefinido są:
ayer wczoraj
anoche ostatniej nocy
anteayer przedwczoraj
el mes pasado w zeszłym miesiącu
hace dos años dwa lata temu
en 1990 w 1990

Czasowniki regularne:


hablar
comer
vivir
yo
hablé
comí
viví
hablaste
comiste
viviste
él/ella
habló
com
viv
nosotros
hablamos
comimos
vivimos
vosotros
hablasteis
comisteis
vivisteis
ellos/ellas
hablaron
comieron
vivieron

Zauważmy że końcówki osobowe dodawane są do formy powstałej z odjęcia dwóch ostatnich liter od bezokolicznika:
hablar → habl
comer → com
vivir → viv
Jeśli chodzi o końcówki osobowe, czasowniki kończąsce się na –er oraz –ir odmieniają się w ten sam sposób. Formy nosotros dla pierwszej i trzeciej koniugacji mają identyczne formy jak w czasie teraźniejszym.

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w czasie indefinido są o tyle ciekawe że nieregularne nie są jedynie końcówki które do nich dodajemy ale także temat czasownika.
Zdecydowana większość czasowników nieregularnych, niezależnie od końcówki ich bezokolicznika przyjmuje takie same koncówki:

andar
poner
venir
yo
anduve
puse
vine
anduviste
pusiste
viniste
él/ella
anduvo
puso
vino
nosotros
anduvimos
pusimos
vinimos
vosotros
anduvisteis
pusisteis
vinisteis
Ellos/ellas
anduvieron
pusieron
vinieron

Zauważcie że w przypadku każdego z podanych czasowników doszło do zmiany w temacie czasownika:
andar → anduv
poner → pus
venir → vin
Takie same końcówki przyjmują czasowniki (podaję bezokolicznik oraz temat własciwy dla czasu indefinido):
caber → cup
conducir → conduj*
decir → dij*
estar → estuv
haber → hub
hacer → hic (w trzeciej osobie liczby pojedynczej c zamienia się na z)
poder → pud
producir → produj*
querer → quis
saber → sup
tener → tuv
traducir → traduj*
traer → traj*

*w przypadku czasowników kończących się w bezokoliczniku na –aer lub –cir, w trzeciej osobie liczby mnogiej końcówką osobową nie jest –ieron lecz –eron, na przykład condujeron, trajeron.

Jest jeszcze kilka/kilkanaście czasowników nieregularnych odmieniających się w inny sposób niż większość nieregularnych. Nie stanowią one jednolitej grupy ale zbiór czasowników o unikalnej odmianie, bądź małe grupki złożone z trzech, czterech czasowników.

Ir/ser
dar
leer
pedir
morir
yo
fui
di
leí
pedí
morí
fuiste
diste
leíste
pediste
moriste
él/ella
fue
dio
leyó
pidió
murió
nosotros
fuimos
dimos
leímos
pedimos
morimos
vosotros
fuisteis
disteis
leisteis
pedisteis
moristeis
ellos/ellas
fueron
dieron
leyeron
pidieron
murieron

Tak samo jak dar odmieniamy ver.
Tak samo jak leer odmieniamy destruir i construir.
Tak samo jak pedir odmieniamy despedir, servir, sentir, seguir.
Tak samo jak morir odmieniamy czasownik dormir.

Ćwiczenia:

I Uzupełnij brakujące formy czasowników regularnych:

beber
escribir
nacer
recibir
terminar
vender
yo
bebí
vendí
bebiste
escribiste
él/ella


naciónosotros
bebimos
escribimos

recibimos
terminamos

vosotros
bebisteis
escribisteis

recibisteis


ellos/ellas

escribieron
nacieron
II Uzupełnij brakujące formy czasowników nieregularnych:

estar
morir
querer
servir
ser
tener
yo
estuve

quise

fui
tuveserviste
fuiste

él/ella
estuvo
murió
quiso


tuvo
nosotros
estuvimosfuimos

vosotros

moristeis

servisteis

tuvisteis
ellos/ellas


quisieron
sirvieronIII Wstaw w zdania odpowiednią formę czasu pretérito indefinido:
1 . Cervantes ……………………… (morir) en 1616.
2 . Su hijo ……………………………… (nacer) en 1985.
3 . Ayer ………………………………… (venir/ellos) para ayudarnos.
4 . ¿Qué ………………………………….. (hacer/tú) anteayer?
5 . El domingo ……………………………………….. (ver/nosotros) la película.
6 . Anteayer me ………………………………… (dar/ellos) las instrucciones.
7 . ¿A qué hora ……………………………… (salir/tú) de casa?
8 . Te ……………………………. (gustar) el concierto?

IV Wstaw pretérito indefinido lub pretérito perfecto:
1 . Hoy …………………………….. (levantarse/yo) pronto.
2 . Rosa y Miguel ……………………………… (ir) el viernes a Mallorca.
3 . ¿………………………… (ver/tú) alguna vez esta obra?
4 . ………………………… (estar/ yo) cinco veces en Alemania.
5 . María …………………… (visitar) Granada dos veces en 2002.
6 . Esta semana ……………………… (beber) mucho alcohol.
7 . Nunca ……………………… (ir/ella) a España.
8 . El lunes Miguel ………………………… (lavar) los platos.

Odpowiedzi do ćwiczeń:

I
bebió; bebieron
escribí; escribió
nací; naciste; nacimos; nacisteis
recibí; recibiste; recibió; recibieron
terminé; terminaste; terminó; terminasteis; terminaron
vendiste; vendió; vendimos; vendisteis; vendieron

II
estuviste; estuvisteis; estuvieron
morí; moriste; morimos; murieron
quisiste; quisimos; quisisteis
serví; sirvió; servimos
fue; fuisteis; fueron
tuviste; tuvimos; tuvieron

III
1 . murió; 2 . nació; 3 . vinieron; 4 . hiciste; 5 . vimos; 6 . dieron; 7 . saliste; 8 . gustó

IV

1 .me he levantado; 2 . fueron; 3 . Has visto; 4 . Estuve; 5 . visitó; 6 . he bebido; 7 . he ido; 8 . lavó

Pokrewne tematy:

Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto

4 komentarze:

 1. Trzeba pamiętać, że w drugiej osobie liczy pojedynczej w leer akcentujemy w contruir i destruir nie :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Czy w 3. ćwiczeniu w ostatnim przykładzie nie powinno być gustaste? Bo jest "te", a w odp. jest "gustó".

  Kamila

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. jest dobrze. Czasownik gustar nie jest czasownikiem zwrotnym dlatego najczęściej zaimek nie jest w tej samej osobie co forma czasownika, tutaj o nim przeczytasz:
   http://toledohiszpanski.blogspot.com/2014/12/czasownik-gustar.html

   Pozdrawiam,
   Michał

   Usuń